Condicions generals d'ús del portal

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d'ús del Portal d'Internet, www.sorliposrt.es de SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIO'N, SA (En endavant, el Portal).

La expressió "usuari" comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal, ja sigui directament, o bé des de qualsevol altre lloc d'Internet. Les condicions generals que regulen l'ús del Portal són les següents:

1. GENÉRICAS.

Els serveis oferts per SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIO'N, SA en el present lloc d'Internet es regulen per les clàusules contingudes en les presents condicions (sense perjudici dels dema's avisos legals i condicions que figuren en el Portal).

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, sent de aplicació les noves que acordi des del moment de la seva inserció a la pàgina.

2. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L'EMPRESA OFERENT.

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A, con CIF A-08586539 i domicili Polígon Industrial Circuit de Catalunya, c / Carretera de Montmelo', 108-120, 08403 GRANOLLERS (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ??al Tom 4.242, Llibre 3.577, Seccio'n 2a, Foli 200, Full 45.088, presta els seus serveis a través d'Internet a les pàgines web www.sorlidiscau.es, www.sorlisport.es, www.hotelsorliemocions.cat.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació l'usuari pot dirigir-se a les oficines de la nostra empresa situades a l'adreça esmentada anteriorment, o bé a l'adreça de correu electrònic sac@sorlidiscau.es.

3. CONDICIONS D'ACCÉS DE L'USUARI.

L'usuari s'obliga a usar la informació continguda en el present lloc d'Internet per a les finalitats pròpies del Portal exclusivament, en concret per a la finalitat d'obtenció d'informació sobre els serveis oferts i realització de suggeriments ia no realitzar directament o indirectament cap tipus d'explotació comercial diferent als usos autoritzats.

L'usuari de la pàgina web tindrà dret a l'accés lliure i gratuït a la informació pu'blica recollida en la mateixa, si bé SUPERFÍCIES D'ALIMENTACION, SA es reserva el dret a restringir l'accés a determinades seccions i serveis del Portal als seus clients.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A o de les altres entitats que puguin oferir informació a través del Portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A o, si escau, de l'entitat titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts. L'accés als serveis subministrats no suposa per part de SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIÓN, SA, ni per part del respectiu titular, renúncia, transmisio'n, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorizacio'n per escrit dels respectius titulars d'aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d'aquests drets, s'utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l'usuari.

La responsabilitat derivada de l'ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pa'gina correspondrà exclusivament a l'usuari.

5. OBJECTE DEL PORTAL

La present pàgina ha estat dissenyada per SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A per facilitar informació sobre els seus serveis.

La pàgina web disposa d'unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris poden dirigir-se a l'empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del Portal. SUPERFÍCIES D'ALIMENTACION, SA es reserva el dret a realitzar totes les modificacions i actualitzacions cregui convenient sobre la pàgina web.

6. EXONERACION DE RESPONSABILITAT

SUPERFÍCIES D'ALIMENTACION, SA no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

SUPERFÍCIES D'ALIMENTACION, SA no respondrà davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació facilitada per usuaris.

Així mateix, SUPERFÍCIES DE ALIMENTACION, S.A no respondrà de les pa'ginas web a les que pugui remetre a trave's d'enllaços o links, banners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIÓN, S.A. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informacio'n continguda al seu Portal o en la configuracio'ny presentació d'aquest. Tant l'accés al Portal com l'ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. SUPERFÍCIES DE ALIMENTACIO'N, S.A. no sera' responsable dels donen ~ us o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.